1) Akses

Nama Pengguna dan Katalaluan boleh diperolehi daripada Unit OSC MDM

1) User access

Username and password can be obtained from OSC MDM unit

2) Meneruskan Projek

Klik butang Hantar untuk Permintaan Lain untuk aktiviti seterusnya untuk projek yang sama

2) Continuing Project

Click the Send button to Request Other for the next activity for the same project

Jika anda telah memahami penggunaan sistem ini, klik disini.
http://osconlinemdm.mdmarang.gov.my/eOSC/penyerahan.page

If you have been aware of the use of this system please click here.
http://osconlinemdm.mdmarang.gov.my/eOSC/penyerahan.page