1) Akses

Nama Pengguna dan Katalaluan boleh diperolehi daripada Unit OSC MDM

1) User access

Username and password can be obtained from OSC MDM unit

2) Pemilihan Perkhidmatan

Klik tab Urusetia OSC dan pilih perkhidmatan yang dikehendaki

2) Service selection

Click the tab and select OSC Secretariat service required

3) Maklumat Permohonan

Bagi melihat maklumat permohonan klik pautan ID Permohonan

3) Application Information

To view the application information click Application ID

4) Maklumat Keseluruhan

Maklumat Keseluruhan projek yang telah lengkap boleh diedarkan dan dicetak

4) Overall Information

Completed Project Information can be distributed and printed

Jika anda telah memahami penggunaan sistem ini, klik disini.
http://osconlinemdm.mdmarang.gov.my/osc/home.page

If you have been aware of the use of this system please click here.
http://osconlinemdm.mdmarang.gov.my/osc/home.page