1) Hantar Aduan

Pengguna perlu klik hantar tiket untuk membuat aduan

1) Send Complaint

User need to click "hantar tiket" to make a complaint

2) Membuat Aduan

Pengguna perlu mengisi maklumat diri dan membuat aduan

2) Make a Complaint

User need to fill information and make a complaint

3) ID tiket Aduan

Selepas tiket dihantar pengguna akan menerima ID tiket aduan dan akan menerima ID pengesahan melalui email

3) Report ID complaint

After the user submits a ticket will receive a ticket ID complaint and will receive a confirmation via e-mail ID

4) Semakan Aduan

Pengguna boleh menyemak status aduan dengan memasukan no Kad Pengenalan

4) Revision complaint

User can check complaint using IC number

Jika anda telah memahami penggunaan sistem ini, klik disini.
SISTEM FMS MDM (Maklumbalas)

If you have been aware of the use of this system please click here.
MDM FMS SYSTEM (Feedback)